Ohita navigaatio

Lisää lähiopetusta ammatilliseen koulutukseen!

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaukset ovat laskeneet lähiopetuksen määrää viime vuosina. Nyt hallitusohjelmassa luvataan ammatillisen koulutuksen opettajamäärän lisäämiseen hankerahoituksena 235M€. Rahat tarvitaan, jotta ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat riittävästi opetusta.

Opettajan antamalla lähiopetuksella taataan hyvä ammattitaidon perusosaamisen karttuminen, joka luo perustan osaamisen kartuttamiseen työelämässä. Työelämässä työpaikoilla ei ole aikaa ja mahdollisuuksia opettaa perusasioita riittävän perusteellisesti, vaan yritysten on toimittava tuloksellisesti. Kaikilla työpaikoilla ei myöskään ole työtehtäviä siinä laajuudessa, mitä tutkinnon perusteet vaativat. Tällöin tarvitaan koulussa annettua opetusta ja osaamisen näyttämistä riittävän laajan osaamisen saamiseksi. 

Opiskelijan siirtyessä opiskelemaan työelämässä, tarvitaan opiskelun etenemisen suunnitteluun ja ohjaamiseen opettajaa, joka yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa varmistaa opiskelijan riittävän osaamisentason saavuttamisen. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka tarvitsee opiskelijan ohjaamiseen tutkinnon tavoitteiden mukaiseen työpaikalla oppimiseen opettajan pedagogista ammattitaitoa. 

Tänä päivänä opiskelijat opiskelevat yhä enemmän omien osaamistarpeiden ja oman polun mukaisesti. Henkilökohtainen osaamisen keittymissuunnitelma eli HOKS tuli parantamaan dokumentointeineen tämän toteutumista. Oma polun suunnittelu ja ohjaus vaatii opettajan ohjausaikaa, jotta opiskelijan oma polku toteutuu käytännössä. Nopeasti oppiva ja etenevä opiskelijakin tarvitsee ohjausta.

Nyt hallitusohjelmaan kirjattu hankerahoitus on ensiapua ammatilliselle koulutukselle. Rahoitusta tulee palauttaa opetuksen antamiseen pysyvästi. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan rahaa opiskelijoiden opettamiseen ja ohjaamiseen, jotta ammatillisesta koulutuksesta saadaan jatkossakin ammattitaistoista työvoimaa työelämän tarpeisiin.

Sanna Kettunen

puheenjohtaja

OAJ Etelä-Karjala

 

Olli Ruuskanen

puheenjohtaja

OAJ:n Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry

Uutiset

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2000